Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Endokrynny/Trzustka/Cystadenoma

BACK

 

1. Obraz mikroskopowy

- Torbiele różnej wielkości (większe na obwodzie, mniejsze w centrum) wysłane nabłonkiem szściennym. Komórki nabłonka ostro odgraniczone, z wyraźnie jasną cytoplazmą (glikogen) i okrągłym hiperchromatycznym, centralnym jądrem.
- Okazjonalnie rozrosty brodawkowate z komórek sześciennych do światła torbieli.
- W świetle torbieli białkowy płyn, który wykazuje niski poziom ekspresji CEA (w zmianach typu MCN wysoki poziom CEA).
- Brak mitoz i atypii komórkowej.
- W podścielisku pomiędzy tobielami rozproszone, pojedyncze miofibroblasty oraz czasami makrofagi obładowane hemosyderyną. W tych przypadkach ujemna eksrepsja ER, PR i kalretyniny w podścielisku pozwala odróżnić zmianę od nowotworów śluzowych torbielowatych (MCN).
- Podścielisko może zawierać złogi amyloidu lub zwapnienia.
- W rzadkim wariancie litym, brak torbielowatych przestrzeni, komórki tworzą gniazda, płaty lub układy trabekularne  oddzielone tkanką włóknistą, cytoplazma komórek jasna (może imitować raka jasnokomórkowego).

2. Immunohistochemia i histochemia

Dodatnia Ujemna
- PAS (cytoplazma komórek wyściółki torbieli)
- EMA

- CK7

- Synaptophysin (92%)
- CD56 (75%)

- NSE
- MUC6

- CK8, CK18, CK19

- Alcian blue
- CEA (treść torbieli)
- ER, PR i kalretynina (podścielisko zmiany)

- Czynnik VIII

- CK20

- Chromogranin (100%)
- S100, MUC2, desmin, vimentin

 

3. Różnicowanie

- Nowotwory śluzowe torbielowate - mucinous cystic neoplasms (większe torbiele, CEA+ treść torbieli, Alcian blue +, dodatnia ekspresja ER, PR i kalretyniny w podścielisku)
- Naczyniak limfatyczny - lymphangioma (Czynnik VIII+ w komórkach wyściółki, liczne limfocyty w świetle torbielowatych przestrzeni, cytoplazma komórek wyściółki PAS (-))