Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Pokarmowy/Żołądek/Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka

BACK

 

Obraz mikroskopowy

- do diagnozy potrzebny jest bioptat z trzonu żołądka (proces ograniczony w głównej mierze do trzonu żołądka, część antralna zwykle niezmieniona lub wykazuje cechy niewielkiego zapalenia z zanikiem)

- podczas fazy aktywnej naciek limfocytarno- plazmocytarny w części głębokiej śluzówki trzonu, skupiony wokół gruczołów

- podczas fazy przewlekłej znaczne ścieńczenie śluzówki (która w głównej mierze składa się ze strefy dołeczkowej), zanik gruczołów właściwych żołądka (oxyntic glands) z komórkami głównymi (chief cells) i okładzinowymi (parietal cells), często rozległa metaplazja jelitowa, zmianom towarzyszy rozrost komórek endokrynnych żołądka (endocrine cell hyperplasia), naciek zapalny niewielki

Immunohistochemia

Dodatnia

w rozroście komórek endokrynnych chromogranina A

Ujemna

 

Różnicowanie

- przewlekłe zapalenie śluzówki żołądka związane z zakażeniem H. pylori- (Helicobacter associated chronic gastritis)- zwykle brak hiperplazji komórek endokrynnych, konieczna korelacja z obrazem klinicznym, IHC i HC w celu wykrycia H. pylori