Histopathology Atlas - HSP Atlas

 

 

Index/Skora/Guzy skory wlaściwej i tkanki podskornej/Benign fibrous histiocytoma

BACK